fbpx

Het verloop van een letselschadezaak

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval? Dan is de kans groot dat u ‘materiële’ en ‘immateriële’ schade heeft. Die schade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij, of – als hij verzekerd is – zijn verzekeraar. Meestal is dit kosteloos voor u, aangezien de verzekeraar de advocaatkosten betaalt. Zo’n letselschadezaak kan uit 11 stappen bestaan:

1. Eerste kennismaking en intakegesprek (kosteloos voor u)

Voordat wij u uitnodigen voor een intakegesprek, zoeken we samen met u uit wat wij voor u kunnen betekenen. Wat is er precies gebeurd? Is een andere persoon of partij volgens ons aansprakelijk voor uw ongeval? Is het mogelijk om uw schade vergoed te krijgen? Deze eerste kennismaking kan zowel telefonisch als per e-mail plaatsvinden. De keuze is aan u.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met u. We verzamelen zoveel mogelijk informatie. Bijvoorbeeld over de toedracht van het ongeval, uw lichamelijke letsel en uw schade. Deze informatie hebben we nodig om meteen aan de slag te kunnen.

Bovendien informeren wij u uitgebreid. Zo vertellen we u alles over het verloop van de zaak, eventuele kosten voor u én de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen.

Het intakegesprek is hoe dan ook kosteloos voor u. Gaat u niet met ons in zee? Dan brengen we geen kosten voor dit gesprek in rekening. Schakelt u ons wel in? Dan factureren wij onze kosten bij de aansprakelijke partij.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

2. We beoordelen de aansprakelijkheid van de tegenpartij

Om later een schadevergoeding voor u te kunnen krijgen, gaan we eerst na welke partij er aansprakelijk kan zijn. De aansprakelijkheid is de juridische basis van uw zaak. We zoeken ook uit wat de ‘verjaringstermijn’ is, oftewel de wettelijke periode waarin u uiterlijk uw schadeclaim kunt indienen.

3. Uw schadevergoeding claimen

Vinden wij dat een partij verantwoordelijk is voor uw ongeval? Dan maken we voor u aanspraak op een schadevergoeding. We doen dat via een brief. Daarin stellen we de tegenpartij aansprakelijk, stellen we uw recht op schadevergoeding veilig en claimen we een vergoeding voor uw letselschade.

 Is de tegenpartij verzekerd? Dan stuurt hij onze brief met daarin de ‘aansprakelijkstelling’ door aan zijn verzekeraar. Die gaat de zaak uitzoeken en neemt een standpunt in. Is de verzekerde aansprakelijk? En zo ja, in welke mate?

Tussenfase: wel of niet doorgaan?

Wordt de aansprakelijkheid erkend door de tegenpartij? Mooi. We gaan dan door met de volgende fase: de medische inventarisatie.
 
Als de aansprakelijkheid wordt afgewezen, bepalen we in overleg met u wat we gaan doen. Dat hangt onder meer af van hoe sterk onze bewijzen zijn. Staan we er goed voor? Dan starten we in principe een rechtszaak, zodat de rechter kan oordelen over de aansprakelijkheid.

4. Medische inventarisatie

Het is belangrijk dat we een goede voorstelling krijgen van uw letsel. En van uw kansen op herstel. Daarom vragen we bij uw huisarts, medisch specialisten en/of therapeuten informatie op. Bijvoorbeeld over uw verwondingen, klachten en beperkingen. Hiervoor tekent u een medische machtiging. Uiteraard gaan wij en onze medisch adviseur zeer vertrouwelijk met uw informatie om. 

De medisch adviseur geeft ons een beeld van uw letsel(s) en het verwachte herstel. Aan de hand van deze informatie beslissen we over de vervolgstappen. 

5. Medische expertise(s)

We kunnen uw zaak pas definitief afwikkelen bij een ‘medische eindtoestand’. Dat is het geval als uw letsel is hersteld, of wanneer het niet meer zal verbeteren of verslechteren. 

Heeft u blijvend letsel? Dan vindt er doorgaans een medische expertise plaats. Dit is een onderzoek dat wordt verricht door een onafhankelijk medisch specialist. De expertise maakt duidelijk welke (medische) beperkingen u heeft overgehouden aan het ongeval. De arts drukt dit uit in een percentage ‘blijvende functionele invaliditeit’. 

 De expertise is een van de factoren voor het berekenen van uw totale schade. Naast de medische expertise wordt soms ook nog een verzekeringsgeneeskundige ingeschakeld. Die stelt een zogenaamde ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’ (FML) op. De arbeidsdeskundige kan aan de hand van zo’n FML bepalen in hoeverre u niet meer in staat bent om uw werk uit te oefenen of privéactiviteiten te blijven doen.

6. Inventarisatie van de beperkingen

Zijn de medische beperkingen duidelijk? Dan moet worden uitgezocht of u minder goed uw werk of ‘activiteiten’ kunt verrichten. Bij activiteiten kunt u denken aan huishoudelijke taken, klusjes, sport en hobby’s. Om dit te bepalen wordt vaak een arbeidsdeskundige of ergotherapeut ingeschakeld.

Een arbeidsdeskundige onderzoekt of u kunt terugkeren in uw huidige werk. Zo niet, dan bekijkt hij of u ander werk kunt doen. Een ergotherapeut adviseert over aanpassingen en hulpmiddelen in uw huis en werkomgeving. Bovendien kan hij u ondersteunen bij het aanvragen van uitkeringen of subsidies.

7. Schade-inventarisatie

Tijdens het hele letselschadetraject wordt uw schade bijgehouden. We noteren uw schade op een ‘schadestaat’. Als de situatie erom vraagt, vorderen we voor u een voorschot op de schadevergoeding. Een voorschot is een deel van de schadevergoeding dat u alvast krijgt omdat u al meteen kosten maakt. Zo zorgen we dat u niet in de financiële problemen komt door het ongeval. Uiteindelijk moeten we precies weten wat de financiële gevolgen van het ongeval zijn. Bij schade kunt u bijvoorbeeld denken aan:
  • medische kosten (kosten van behandeling, fysiotherapie, medicijnen)
  • reis- en parkeerkosten
  • kosten voor hulp in de huishouding of voor klusjes in en om de woning
  • opleidingskosten
  • verlies aan inkomen
Het is dus belangrijk dat u álle schade en gemaakte kosten bijhoudt en aan ons doorgeeft. Hiervan moet u ons bewijzen geven, zoals facturen, bonnetjes, loonstroken en uitkeringsspecificaties. We werken uw schadestaat steeds tussentijds bij. Zo blijft het saldo van uw schade actueel. Gaat het saldo onder nul? Dan vragen we weer een nieuw voorschot aan de aansprakelijke partij.

8. Rekenkundige expertise

Het begroten van uw verlies aan inkomsten is ingewikkeld. Er moet rekening worden gehouden met tal van factoren, zoals rendement, inflatie, sterftekans, pensioen en fiscale aspecten. Hiervoor schakelen wij doorgaans een rekenkundig specialist in. Die zoekt precies uit hoe groot uw schade is doordat u minder kunt werken.

9. We stellen de eindregeling op

Is uw letselschade volledig in kaart gebracht? Dan stellen we een eindregeling op. Dat is ons voorstel aan de tegenpartij voor het vergoeden van ál uw schade. 

 In de eindregeling nemen we eventueel ook (medische) voorbehouden op. Dat zijn als het ware garanties voor de toekomst. Het gaat dan om medische risico’s of kosten waarvan we nu nog niet zeker weten of die ooit tot schade zullen leiden. Door zo’n voorbehoud kunnen we ook in de toekomst nog bij de tegenpartij aankloppen voor het verhalen van de (extra) schade.

De eindregeling leggen we voor aan de tegenpartij. Het doel is om zo snel mogelijk samen tot een akkoord te komen.

10. Vaststellingsovereenkomst

Heeft u met de tegenpartij overeenstemming bereikt over een eindregeling? Dan stellen we een vaststellingsovereenkomst op. Daarin wordt opgenomen hoe uw zaak definitief wordt afgewikkeld en onder welke voorwaarden. Nadat de overeenkomst is ondertekend, wordt de zaak definitief financieel afgewikkeld. En wordt uw schadevergoeding zo snel mogelijk uitbetaald.

11. Procedure bij de rechtbank

We proberen altijd om buiten de rechter om tot overeenstemming met de tegenpartij te komen. Lukt dat niet? Dan starten wij, uiteraard in overleg met u, een procedure bij de rechter. Dit kan trouwens ook in andere fases van uw zaak plaatsvinden. In zo’n procedure velt de rechter uiteindelijk een oordeel over de discussie tussen ons en de tegenpartij.

Tot slot

Nadat uw schadevergoeding is uitbetaald, is de zaak definitief afgerond. We sluiten uw dossier en hopen dat u uw normale leven weer zoveel mogelijk kunt oppakken. Rijzen er vervolgens nog vragen? Dan kunt u vanzelfsprekend altijd bij ons terecht.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Chat
1
Close chat
Hallo! Bedankt voor uw bezoek. Druk op Start om een gesprek met ons aan te gaan

Start