Schadeoorzaken

Schadeoorzaken


Verkeersongeluk

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval en bent u daardoor gewond geraakt?

Letsel Lawyers kan beoordelen of, en zo ja welke partij voor uw schade aansprakelijk is en welke informatie noodzakelijk is om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Is er bijvoorbeeld informatie van de politie nodig, dient er een ongevallenanalyse te worden uitgevoerd, of moeten er getuigen worden gehoord? Waaruit bestaat uw letsel en welke financiële gevolgen heeft het ongeval voor u? Letsel Lawyers zal samen met u alle zaken regelen die nodig zijn om de zaak juridisch te beoordelen en uw schade af te wikkelen.


Belangrijk om te weten:

Vaak bestaat discussie over de toedracht van een verkeersongeval (wie had schuld of heeft de aanrijding veroorzaakt?). Het is daarom van belang om:

- de politie in te schakelen (zodat een proces-verbaal wordt opgesteld);

- een aanrijdingsformulier in te vullen, en

- de gegevens van getuigen veilig te stellen.

Letsel Lawyers kan het proces-verbaal van de politie voor u opvragen en eventuele getuigen benaderen. Ook kan – zo nodig via de rechter - een deskundige worden ingeschakeld om een verkeersongevallenanalyse te laten maken. Aan de hand hiervan kan meer duidelijkheid ontstaan over de toedracht van het ongeval en over de vraag wie aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval.


Wist u dat:

- als een kind (jonger dan 14 jaar) is aangereden door een auto, veelal 100% van de schade wordt vergoed?

- als een fietser of voetganger (ouder dan 13 jaar) is aangereden door een auto, in de meeste gevallen minimaal 50% van de schade wordt vergoed?

- als u bent aangereden door een auto die niet verzekerd is of na het ongeval is doorgereden, een mogelijkheid bestaat om via het Waarborgfonds een schade-uitkering te ontvangen?

- als u eenzijdig bij een verkeersongeval betrokken bent geweest, er toch mogelijkheden zijn om uw schade vergoed te krijgen via bijvoorbeeld een schade inzittendenverzekering of de aansprakelijkheid van de wegbeheerder?

- de schade van een passagier doorgaans altijd wordt vergoed?


Bedrijfsongeval/Arbeidsongeval/beroepsziekte

Bent u op uw werk betrokken geweest bij een ongeluk? Heeft u tijdens uw werk schade geleden?

Weet dat uw werkgever of degene die u heeft ingehuurd verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving (werkplek en werkmaterialen). Helaas komt het veel voor dat werkgevers onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen, niet aan veiligheidsvoorschriften hebben voldaan, geen of onduidelijke werkinstructies hebben gegeven en niet hebben gewaarschuwd voor gevaren. Als u dan schade oploopt in de uitoefening van uw werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Het maakt veelal geen verschil of u werkzaam was in loondienst of werkzaamheden verrichtte als zzp’er. Letsel Lawyers kan nagaan of uw schade op de werkgever of inlener te verhalen is en zal voor u een schadevergoeding regelen als dat mogelijk is.


Belangrijk om te weten

De term ‘bedrijfsongeval’ of ‘arbeidsongeval’ is erg ruim. Er vallen verschillende situaties onder. In alle gevallen kunt u bij Letsel Lawyers terecht voor advies en rechtsbijstand. Het gaat om gevallen waarin u schade heeft opgelopen:

- in het bedrijf of op kantoor;

- op een externe werklocatie (bijvoorbeeld op de bouwplaats, bij een klant, bij een inlener);

- in het verkeer (tijdens werktijd of woon-werkverkeer);

De schade kan bestaan uit lichamelijk letsel, psychisch letsel of een beroepsziekte.


Wist u dat?

- Als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt, het arbeidsongeval door het bedrijf direct moet worden gemeld bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie).

- Nagenoeg alle bedrijven/werkgevers een verzekering hebben speciaal voor het geval werknemers of zzp-ers schade hebben opgelopen in de uitoefening van het werk. Als wij uw werkgever aansprakelijk stellen, dan zal de verzekeraar zich melden en zullen we in het kader van de letselschadezaak uitsluitend met de verzekeraar contact hebben. De aansprakelijkheidsverzekeraar moet immers uw schade vergoeden als de werkgever aansprakelijk is. U hoeft dus niet te vrezen dat een discussie met uw werkgever/opdrachtgever ontstaat.


Medische fout:

Bent u medisch behandeld en is er wat mis gegaan?

Het is dan van belang om te laten vaststellen of sprake is geweest van een complicatie of een medische misser. Immers, alleen in geval van een medische misser heeft u een grond om de arts of instelling aansprakelijk te stellen. Ook als de arts onjuiste of onvoldoende informatie over uw behandeling heeft verstrekt of niet goed is omgegaan met uw medische gegevens, kunt u de arts of instelling aansprakelijk stellen.


Belangrijk om te weten

De wet regelt dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van in dat ziekenhuis werkzame hulpverleners. U heeft dus een centraal aanspreekpunt als u bepaalde schade vergoed wilt hebben.


Wist u dat?

U niet met de arts of het ziekenhuis in discussie hoeft over de vraag of de dokter aansprakelijk is. Als er iets is misgegaan, dan zal de zaak door de dokter of het ziekenhuis bij hun aansprakelijkheidsverzekeraar moeten worden gemeld. Een discussie over de aansprakelijkheid zal vervolgens met die verzekeraar plaatsvinden. Doorgaans zal in overleg met de verzekeraar een onafhankelijk medisch deskundige worden ingeschakeld die de zaak beoordeelt.


Sport- en spelongeluk

Heeft u letsel opgelopen tijdens het sporten of in het spel?

Veel mensen lopen letselschade op tijdens het sporten; tijdens een potje voetbal of hockey, op de tennisbaan, tijdens de gymles, op de schaatsbaan etc.


Belangrijk om te weten

De Hoge Raad (dat is de hoogste rechter in Nederland) heeft bepaald dat in sport- en spelsituaties minder snel aansprakelijkheid moet worden aangenomen. Dit komt omdat van deelnemers aan een sport of spel tot op zekere hoogte wordt verwacht dat zij over en weer rekening houden met het feit dat de sport of het spel nu eenmaal gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen uitlokt. Er wordt dus vanuit gegaan dat je bij deelname bepaalde risico’s accepteert. Ook een enkele overtreding van de spelregels levert niet meteen een grond voor aansprakelijkheid op. Het zal steeds afhangen van de specifieke omstandigheden waaronder u het letsel heeft opgelopen, of u de dader of de club met succes aansprakelijk kunt stellen.


Wist u dat?

Letsel Lawyers u vrijblijvend kan informeren over de (on)mogelijkheden.


Schade door een dier

Bent u gewond geraakt door toedoen van een dier?

Het komt regelmatig voor dat mensen schade oplopen door toedoen van een dier. Denk aan een hondenbeet, een schop van een paard, een ziekte overgebracht door een dier of een val door toedoen van het dier. De bezitter (meestal de eigenaar) van het dier is in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw schade.


Belangrijk om te weten

De eigenaar van een dier is risico aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door de eigen energie van het dier. De schuldvraag aan de zijde van de bezitter/eigenaar is niet relevant.


Wist u dat?

Een infectieziekte overgebracht van een dier op een mens een zoönose heet. En dat als u een dergelijke ziekte in de uitoefening van uw werkzaamheden heeft opgelopen, uw werkgever hiervoor mogelijk aansprakelijk is.


Geweldsincident

Bent u slachtoffer van een geweldsdelict (mishandeling, huiselijk geweld, seksueel misbruik etc.)?

Er is een aantal juridische mogelijkheden om uw schade op de dader te verhalen:

- voeging in het strafproces

- civiele claim

- schadefonds geweldsmisdrijven


Belangrijk om te weten

Als de strafrechter aan u een schadevergoeding toekent, dan heeft dat als voordeel dat de Nederlandse Staat de incasso van de vordering op zich neemt. U heeft een spreekrecht; u heeft dus de mogelijkheid om te spreken tijdens de strafzitting.


Wist u dat?

Het niet altijd effectief is om uw schade via de strafprocedure te vorderen. De strafprocedure is immers primair bedoeld om het handelen van de dader te beoordelen. De strafrechter heeft slechts beperkte tijd en middelen om uw schade te beoordelen. De schadeclaim moet dan ook eenvoudig van aard zijn, want de strafrechter wijst pas toe als de claim zonder veel moeite kan worden vastgesteld. In sommige gevallen is het dus zinvoller om de vordering voor te leggen aan de civiele rechter. 

Wij gebruiken cookies