Page content

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Als u door een ongeval letsel heeft opgelopen, dan is de kans groot dat u materiële en immateriële schade lijdt. Die schade moet worden verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Letsel Lawyers is gespecialiseerd in letselschadezaken en staat uitsluitend slachtoffers bij. In veel gevallen kunnen onze advocaten u kosteloos bijstaan. Het verloop van een letselschadezaak bestaat uit een aantal fases.

 

Eerste kennismaking (gratis)

Voordat wij u uitnodigen voor een intakegesprek, zullen we samen met u nagaan wat wij voor u kunnen betekenen. We zullen kort de (on)mogelijkheden schetsen om een ander aansprakelijk te stellen voor het ongeval dat u is overkomen en of het mogelijk is om uw schade vergoed te krijgen. Dit kan zowel telefonisch als per email; wat u wenst.

 

Intakegesprek (kosteloos voor u)

Het intakegesprek heeft als doel om nader kennis te maken en zoveel mogelijk informatie te verzamelen (over de toedracht van het ongeval, uw letsel en uw schade), zodat uw zaak daarna meteen in gang kan worden gezet. Ook zullen wij u uitgebreid informeren over het letselschadetraject, de (eventuele) kosten en de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. Het intakegesprek zal voor u kosteloos zijn. Indien u uw belangen niet door ons wilt laten behartigen, zullen wij bij u geen kosten voor het gesprek in rekening brengen. Indien u ons wel inschakelt, dan zullen wij de kosten in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

 

Beoordelen aansprakelijkheid 

Voordat wij voor u een vordering tot schadevergoeding indienen, zullen we nagaan welke partij(en) aansprakelijk (kunnen) zijn. Deze fase zal de juridische basis vormen voor uw zaak en dient ertoe om  verjaringstermijnen in kaart brengen.

 

Schade claimen

Indien wij van oordeel zijn dat een partij verantwoordelijk is voor het ongeval dat u is overkomen, dan zullen wij voor u aanspraak maken op een schadevergoeding. We stellen een brief op waarin we de tegenpartij aansprakelijk stellen en uw letselschade claimen. Ook wordt daarmee u vordering tot vergoeding van uw schade veiliggesteld. Veelal zal de tegenpartij de aansprakelijkstelling doorsturen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze neemt de zaak in behandeling en zal een standpunt innemen over de aansprakelijkheid.

 

Intermezzo

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan gaan we verder met de volgende fase (medische inventarisatie). Wordt de aansprakelijkheid echter van de hand gewezen, dan zullen we in overleg met u bepalen hoe de zaak moet worden voortgezet. Het verdere beleid in uw zaak zal onder meer afhangen van uw bewijspositie. Als dit gunstig is, dan zullen we veelal een rechtszaak starten om de rechter laten oordelen over de aansprakelijkheid.

 

Medische inventarisatie

Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van uw letsel en de (on)mogelijkheden tot herstel. We zullen dan ook bij uw huisarts, medisch specialisten en/of therapeuten medische informatie opvragen over uw verwondingen, klachten en beperkingen. U stelt ons hiertoe in staat door een medische machtiging te ondertekenen. Er wordt uiteraard zeer vertrouwelijk met uw informatie omgegaan en beoordeeld door onze medisch adviseur. De medisch adviseur geeft ons een beeld van uw letsel(s) en de verwachtingen omtrent het herstel ervan. Aan de hand hiervan kunnen we het beleid in uw zaak verder vormgeven.

 

Medische expertise(s)

Uw kwestie kan pas definitief worden afgewikkeld als een zogenoemde medische eindtoestand is bereikt. Dit is de situatie waarin uw letsel is hersteld, of niet meer zal verbeteren of verslechteren. In het geval van blijvend letsel zal doorgaans een medische expertise plaatsvinden. Dit is een onderzoek verricht door een onafhankelijk medisch specialist. De expertise zal duidelijk maken welke (medische) beperkingen u heeft overgehouden aan het ongeval. De arts zal dit uitdrukken in een percentage (%) ‘blijvende functionele invaliditeit’. Dit zal mede de basis vormen voor het vaststellen van uitgangspunten voor het berekenen van uw totale schade. Na de medische expertise kan eventueel nog een verzekeringsgeneeskundige worden ingeschakeld om een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijkst (FML) op te stellen. Dit is soms nodig, omdat de arbeidsdeskundige deze lijst van beperkingen nodig heeft om uw uitval in privé en voor werk te bepalen.

 

Inventarisatie beperkingen

Als de medische beperkingen duidelijk zijn, dan kan worden geïnventariseerd in hoeverre u daardoor beperkt bent in het verrichten van loonvormende arbeid alsmede activiteiten (zoals huishoudelijke taken, klusjes in en om de woning, sport/hobby’s e.d.). Veelal zal daartoe een arbeidsdeskundige en/of ergotherapeut worden ingeschakeld. Een arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden om terug te keren in het huidige werk of, als die er niet zijn, u te begeleiden in een overstap naar ander werk. Een ergotherapeut adviseert over hulpmiddelen of aanpassingen in de woon-, werk- of leefomgeving en kan ondersteuning bieden bij de aanvraag van uitkeringen of subsidies.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Voordat de gehele schade wordt geïnventariseerd, kan het nodig zijn om een arbeidsdeskundige expertise te laten verrichten door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is veelal om vast te stellen in hoeverre er nog sprake is van benutbare mogelijkheden voor het verrichten van loonvormende arbeid, maar kan ook zien op het vaststellen van te komen tot de optimale benutting van de resterende mogelijkheden van uw werknemer.

 

Schade inventarisatie

Gedurende het gehele letselschadetraject zal uw schade worden geïnventariseerd. Uw schade zal worden genoteerd in een schadestaat en er zal steeds voor u een voorschot op de schadevergoeding worden gevorderd. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen raakt. Uiteindelijk moeten de financiële gevolgen van het ongeval duidelijk worden. Bij schade kunt u denken aan medische kosten (kosten van behandeling, fysiotherapie, medicatie), reis- en parkeerkosten, kosten voor hulp in de huishouding of voor klusjes in en om de woning, opleidingskosten en verlies aan inkomen.

Het is dus belangrijk dat u alle schade en gemaakte kosten aan ons doorgeeft en ons voorziet van bewijsstukken (facturen, bonnetjes, loonstroken, uitkeringsspecificaties etc.). De schadestaat wordt steeds tussentijds bijgewerkt, zodat het saldo van uw schade actueel blijft. Zodra het saldo negatief is zal weer en nieuw voorschot aan de aansprakelijke partij worden gevraagd.

 

Rekenkundige expertise

Op het moment dat alle fases in het letselschadetraject zijn doorlopen en de uitgangspunten voor het berekenen van uw letselschade bekend zijn, dan kan de schade volledig worden begroot. Dat wil zeggen de totale geleden schade tot dat moment alsmede eventuele te verwachten schade in de toekomst. In veel gevallen zal een rekenbureau worden ingeschakeld om uw schade door verlies van arbeidsvermogen (minder inkomen) te berekenen. Er moet immers rekening worden gehouden met verschillende financiële componenten (rendement, inflatie, sterftekans, loonsverhoging, pensioen, fiscaliteiten etc.). Een rekenkundig specialist is dan zeker aan te raden.

 

Regeling vormgeven

Als de letselschade volledig in kaart is gebracht, dan kan een eindregeling worden geformuleerd. Daarbij zullen ook eventuele (medische) voorbehouden worden opgenomen. De regeling zal worden voorgelegd aan de wederpartij en het doel is om samen tot een akkoord te komen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Als partijen het eens zijn over een eindregeling, dan zal een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin zal worden bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden uw kwestie definitief kan wordt afgewikkeld.

 

Procedure bij de rechtbank

Uitgangspunt bij de behandeling van uw letselschadezaak is dat wordt getracht in overleg met de wederpartij tot overeenstemming te komen. Echter, als dit niet lukt en de zaak raakt in een impasse, dan zullen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Dit kan voorkomen in alle fases van uw zaak. In het geval we een juridische procedure aanhangig maken, dan zal de rechter de discussie met de wederpartij beslechten door middel van een beschikking/vonnis/arrest.

 

Meer informatie?

040 -2405 900 | info@letsel-lawyers.nl