FAQ

FAQ | Veel gestelde vragen


Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Een advocaat is een jurist, terwijl een jurist niet automatisch advocaat is. Iedere jurist heeft een universitaire studie (Rechten) afgerond en daarmee de titel ‘Meester in de Rechten’ (mr.) verkregen. Je bent dan echter nog geen advocaat. Daarvoor is nodig dat iemand nog drie jaar de Beroepsopleiding Advocatuur volgt op een advocatenkantoor. Omdat de titel van advocaat beschermd is, mag iemand zich alleen advocaat noemen als is voldaan aan alle vereisten vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsvereniging ziet er vervolgens op toe dat iedere advocaat zich houdt aan strenge regels vanuit de Advocatenwet en de Gedragsregels Advocatuur. Dit is een groot verschil met een jurist, want deze titel is niet beschermd. Er gelden bovendien geen kwaliteitseisen, laat staan dat sprake is van toezicht.


Wat is het verschil tussen een letselschadeadvocaat en een letselschadebureau, letselkantoor of letselschadespecialist?

Als u slachtoffer bent van een ongeval, dan zult u op internet al snel veel partijen vinden die u willen helpen. Een groot deel van deze partijen is geen advocaat, maar (hooguit) jurist. Het gaat dan om rechtsbijstandverzekeraars, letselschadekantoren of letselschadebureaus. Voordat u met dergelijke partijen in zee gaat, is het van belang dat u een weloverwogen beslissing neemt.


Een groot nadeel van rechtsbijstandverzekeraars, letselkantoren of letselschadespecialisten is dat men niet altijd naar de rechter kan als dat voor uw zaak nodig is. Een advocaat kan dat wel. Een advocaat heeft een procesmonopolie en kan dus te allen tijde een zaak in rechte aanhangig maken. In letselschadezaken zal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt als bijvoorbeeld discussie blijft bestaan over de aansprakelijkheid, de onderhandelingen zijn vastgelopen of een schadevergoeding moet worden afgedwongen. De mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten kan van groot (strategisch) belang zijn bij de afwikkeling van uw letselschade en kan bovendien voorkomen dat uw zaak te lang blijft voortslepen.


Aangezien een letselschadespecialist en/of een letselschadebureau niet zelfstandig toegang heeft tot de rechter, komt het vaak voor dat de zaak zoveel mogelijk buiten de rechter om wordt behandeld. Dit heeft tot gevolg dat de discussies met de tegenpartij zeer lang kunnen duren zonder dat er een oplossing komt. Dit roept veel frustratie op. Om van de discussie af te zijn, wordt dan in veel gevallen genoegen genomen met een lager bedrag aan schadevergoeding dan waar u eigenlijk recht op zou hebben. 


Ook is de kwaliteit van de dienstverlening bij een advocaat gewaarborgd. Iedere advocaat, dus ook een letselschadeadvocaat, is verplicht om ieder jaar veel geld en tijd te investeren in permanente opleiding. Hierdoor blijft kennis up to date. 


Daarnaast hebben alle advocaten van Letsel Lawyers de hoogst aangeschreven specialisatieopleiding afgerond aan de Grotius Academie en zijn zij lid van de specialisatievereniging LSA. De LSA is op het gebied van afwikkeling van letselschadezaken toonaangevend. Er zijn naar schatting in Nederland circa 14.000 advocaten, maar slechts 300 van die advocaten zijn LSA advocaat. 


Ook vanuit de LSA gelden weer strenge kwaliteitseisen waaraan een letselschadeadvocaat moet voldoen. Een LSA advocaat is op het terrein van letselschade dan ook de meest gespecialiseerde belangenbehartiger. Het lidmaatschap van de LSA is voor een letselschade advocaat dan ook het hoogst haalbare keurmerk. Een letselschadespecialist en/of een letselschadebureau is geen LSA-lid en mag dan ook niet het LSA keurmerk voeren. Een LSA Advocaat beschikt dus verreweg over de meeste kennis, proceservaring en expertise om een letselschade slachtoffer bij te staan. Waarom zou u dan met minder genoegen nemen dan met een letselschadeadvocaat?


In financieel opzicht is er ook nog een belangrijk verschil tussen een letselschadeadvocaat en een andere rechtsbijstandverlener. Een advocaat heeft namelijk toegang tot gefinancierde rechtsbijstand en kan voor u een toevoeging aanvragen. Een jurist, letselschadekantoor of rechtsbijstandverzekeraar kan dat niet.


Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Als u een advocaat nodig heeft, maar deze zelf niet kan betalen, dan kunt u via de Nederlandse Staat een deel van de advocaatkosten vergoed krijgen. Dit is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Om te bepalen of u voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel een ‘toevoeging’ genoemd) in aanmerking komt, dient u de voorwaarden na te gaan. Deze zijn te vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand; www.rvr.org. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja hoe hoog de eigen bijdrage is. Dit zal afhankelijk zijn van uw inkomen en vermogen. Voor u is van belang om te weten, dat u alleen via een advocaat toegang heeft tot gefinancierde rechtsbijstand. Kiest u voor een letselschadejurist of een letselschadebureau, dan heeft u deze toegang niet.


Wie betaalt de advocaatkosten?

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en ook geen rechtsbijstandverzekering hebt, dan bent u in beginsel gehouden om de advocaatkosten zelf te voldoen. Echter, als de aansprakelijkheid volledig is erkend, dan zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij de advocaatkosten vergoeden. Deze kosten vormen voor u immers schade. In de praktijk stuurt de advocaat de declaraties meestal rechtstreeks naar de verzekeraar, zodat u deze niet hoeft voor te schieten. Is sprake van een gedeelte eigen schuld, dan zal dat deel van de advocaatkosten voor uw eigen rekening blijven.


De schade bestaat doorgaans uit materiële schade (reiskosten, medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding en voor klussen in en om het huis, inkomensschade, vergoeding voor het verblijf in het ziekenhuis etc.) en immateriële schade (smartengeld). Daarnaast dienen ook de redelijke kosten van rechtsbijstand (de advocaatkosten) te worden betaald door de aansprakelijke partij.


Voordat wij voor u aan de slag gaan, informeren wij u over de financiële kant van de zaak. Mocht het zo zijn dat wij kunnen inschatten dat de tegenpartij niet geheel maar slechts gedeeltelijk aansprakelijk is, dan zullen we dat met u bespreken. U weet op die manier vooraf al welke kosten eventueel voor uw rekening komen. Op die manier worden uw belangen op een eerlijke en transparante manier behandeld en komt u niet voor verrassingen te staan.


Kan Letsel Lawyers de zaak overnemen van mijn huidige belangenbehariger?

Het komt vaak voor dat een slachtoffer ontevreden is over de wijze waarop zijn of haar letselschadezaak wordt behandeld. Afspraken worden niet nagekomen, u moet te lang wachten op een reactie van uw eigen belangenbehartiger, u wordt niet op de hoogte gesteld van de stand van zaken, er wordt geen overleg met u gepleegd, u bent het niet eens met de hoogte van de schadevergoeding, uw belangenbehartiger is niet daadkrachtig of durft geen knopen door te hakken, of u heeft gewoon het gevoel dat u niet op de juiste deskundige manier geholpen wordt.

In overleg met u zullen we nagaan of het in het belang van uw zaak is dat Letsel Lawyers de behandeling van uw zaak (integraal) overneemt. Neem contact met ons op voor een gratis advies over de mogelijkheden.


Moet ik akkoord gaan met het eindvoorstel van de verzekeraar? Kan Letsel Lawyers een second opinion uitvoeren?

Als de verzekeraar u een financieel voorstel heeft gedaan om uw gehele zaak definitief af te ronden, maar u twijfelt of dit een goede regeling is, dan kunt u bij Letsel lawyers terecht voor een second opinion. Wij zullen uw zaak bestuderen en nagaan of uw belangenbehartiger de juiste werkzaamheden heeft verricht om te komen tot een goede regeling. We zullen ook nagaan of alle vereiste stappen zijn gezet om uw schade volledig te kunnen berekenen. Neem contact met ons op voor een gratis advies over de mogelijkheden.


Wanneer kan mijn letselschadezaak worden afgewikkeld?

U dient er rekening mee te houden, dat de behandeling van een letselschadezaak doorgaans lang kan duren. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat uw zaak pas definitief kan worden afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Van een medische eindsituatie is sprake als er medisch gezien geen verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten zijn. Wanneer een medische eindsituatie wordt bereikt is afhankelijk van de ernst van het letsel en het beloop van het herstel. De ervaring leert dat veelal niet eerder dan twee jaar na datum ongeval sprake is van een medische eindsituatie.


Zodra er sprake is van een medische eindsituatie, kan de schade volledig worden geïnventariseerd. Om uw schade volledig in kaart te brengen, zullen verschillende stappen moeten worden doorlopen. Er worden deskundigen ingeschakeld (medisch adviseurs, expertiseartsen, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen e.a.) en we moeten met de verzekeraar overeenstemming bereiken over de uitgangspunten die gehanteerd worden om uw schade te berekenen. Deze fase in uw letselschadezaak zal ook weer de nodige tijd in beslag nemen.


In alle fases van uw letselschadetraject kunnen voorts discussies ontstaan met de tegenpartij die de afwikkeling van uw kwestie vertragen. Als bijvoorbeeld de aansprakelijkheid niet wordt erkend, dan zal mogelijk eerst de gang naar de rechter moeten worden gemaakt. Een gerechtelijke procedure neemt veel tijd in beslag (zowel de voorbereiding als de procedure bij de rechtbank). Ook kan op medisch vlak een discussie ontstaan: welke klachten zijn het gevolg van het ongeval? Er moet dan duidelijkheid komen over de vraag welke klachten al bestonden vóór het ongeval en welke klachten een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval. Komen partijen er samen niet uit, dan zal ook in die discussie mogelijk een rechtszaak moeten worden gevoerd.


De advocaten die bij Letsel Lawyers werkzaam zijn, hebben voorafgaand aan de oprichting van Letsel Lawyers jarenlang gewerkt voor zowel slachtoffers en verzekeraars. Zij hebben dus veel proceservaring en kennen alle juridische (on)mogelijkheden en valkuilen in de discussies die in uw letselschadezaak kunnen ontstaan. Bij Letsel Lawyers vindt u een advocaat die in staat is om de meeste discussies te voorkomen of, als dat noodzakelijk is, de snelste route te bewandelen om een vastgelopen discussie te doorbreken. Op deze manier wordt vertraging in de afwikkeling van uw schade zoveel mogelijk voorkomen. 

Wij gebruiken cookies