fbpx

Algemene voorwaarden Letsel Lawyers llp

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Letsel Lawyers (www.letsel-lawyers.nl) en liggen voorts ter inzage op het kantoor van Letsel Lawyers te Eindhoven (Kleine Berg 11a, 5611 JS). De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

1. Algemeen

Letsel Lawyers LLP, handelend onder de naam Letsel Lawyers (hierna te noemen ‘Letsel Lawyers’), is een Limited Liability Partnership (LLP) dat zich onder andere ten doel stelt om een advocatenpraktijk uit te oefenen. Letsel Lawyers is statutair gevestigd te (Dept 1086, 43 Owston Road) Carcroft, Doncaster, United Kingdom (registratienummer OC420399) en houdt kantoor te (5611 JS) Eindhoven, Nederland aan de Kleine Berg 11a. Letsel Lawyers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70526281.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en andere overeenkomsten tussen Letsel Lawyers en derden, daaronder mede te verstaan aanvullende en/of vervolgopdrachten, alsmede op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Letsel Lawyers, ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, medewerker, bindend adviseur, mediator of anderszins.

3. Opdrachtnemer

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Letsel Lawyers, en worden uitsluitend aanvaard door of namens Letsel Lawyers, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van partijen is dat een opdracht door een of meer bepaalde aan Letsel Lawyers verbonden personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Letsel Lawyers aan de opdrachtgever (hierna: ‘cliënt’). Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Letsel Lawyers welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Letsel Lawyers een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Letsel Lawyers aanleiding bestaat. Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat (indien mogelijk vooraf) schriftelijk in kennis gesteld.

5. Hulppersonen

Elke aan Letsel Lawyers gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen (bijv. een medisch adviseur, arbeidsdeskundige, rekenkundige etc.) in te schakelen indien dit, naar het oordeel van Letsel Lawyers, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst. Letsel Lawyers is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze hulppersonen en Letsel Lawyers is gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de hulppersoon mede namens de cliënt te aanvaarden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Letsel Lawyers leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Letsel Lawyers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Letsel Lawyers is niet aansprakelijk en/of gehouden tot vergoeding van enige schade indien de cliënt op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Letsel Lawyers

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Als Letsel Lawyers aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Letsel Lawyers wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Letsel Lawyers is niet aansprakelijke en/of gehouden tot vergoeding van enige schade indien de cliënt op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Letsel Lawyers.

Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Letsel Lawyers strekken ook ten gunste van werknemers en (niet-)ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Letsel Lawyers. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Letsel Lawyers aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Letsel Lawyers bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7. Verjaring

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één (1) jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Letsel Lawyers voor de schade.

8. Aanspraken van derden

De cliënt vrijwaart Letsel Lawyers tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder mede begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Letsel Lawyers.

9. Betaling en honorarium

Honorarium
Het honorarium van Letsel Lawyers wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks door Letsel Lawyers worden aangepast.

Declareren
Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van een maand gedeclareerd. Declaraties van Letsel Lawyers zijn veertien (14) dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is vanaf dat moment over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Letsel Lawyers, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten. Letsel Lawyers is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden

Voorschotten
Letsel Lawyers is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen en bij niet voldoening haar werkzaamheden op te schorten.

Derdengelden
Letsel Lawyers ontvangt geen derdengelden en heeft om die reden dus geen stichting derdengelden beschikbaar. Dit brengt mee dat Letsel Lawyers een schadevergoeding voor de cliënt altijd rechtstreeks aan de cliënt laat overmaken.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om door of namens Letsel Lawyers geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

11. Archivering en vernietiging dossiers

Letsel Lawyers zal afgesloten dossiers gedurende 10 jaar bewaren. Na het verstrijken van deze termijn is Letsel Lawyers gerechtigd om het dossier, zonder nadere aankondiging, te vernietigen. Op verzoek van de cliënt kan binnen de bewaartermijn van tien jaar het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

12. Toepasselijk recht en regelgeving

Op de rechtsverhouding tussen Letsel Lawyers en haar cliënt(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Letsel Lawyers en opdrachtgever/cliënt. Op klachten over de dienstverlening van Letsel Lawyers is uitsluitend het Klachtenreglement van Letsel Lawyers van toepassing (te vinden op www.letsel-lawyers.nl).

13. Nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Letsel Lawyers respecteert uw privacy en conformeert zich aan deze verordening.

Chat
1
Close chat
Hallo! Bedankt voor uw bezoek. Druk op Start om een gesprek met ons aan te gaan

Start